The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (2023)

Perspektiv

En rapportserie om digital transformation i ekonomifunktionen

Från molntjänster och robotisering till analys och artificiell intelligens – nya typer av disruptiva teknologier förväntas få stor påverkan på ekonomifunktionen. Deloittes rapportserie Crunch Time guidar dig som CFO genom utvecklingen och ger praktiska exempel på hur disruptiva teknologier kan appliceras i ekonomifunktionen.

Crunch time 20: Lights Out Finance

När pressen ökar för att ekonomifunktionen ska prestera är en sak klar: störningar kommer inte att försvinna – och inte pressen heller. Ledare har rätt i att undra hur processer kan effektiviseras, hur man får ut det bästa från sida medarbetare och hur man ökar samarbetet inom organisationen, samtidigt som böckerna stängs i tid. Det finns en idé gällande att ”släcka lamporna” på back-office inom ekonomifunktionen och istället automatisera dessa processer. Den senaste rapporten från Crunch Time; Lights Out Finance beskriver hur detta kan revolutionera finansverksamheten.

Crunch time 20: Lights Out Finance

Crunch time 19: The finance workforce of now

Under de senaste åren har vi ställts inför social oro, geopolitik och en global pandemi – allt på samma gång. Som ett resultat av detta har vi sett en revolution i hur vi arbetar, var vi arbetar och vad som ger vårt arbete – och våra liv – mening. Ett flexibelt arbetsschema, förtroende, välbefinnande och autenticitet på arbetsplatsen är nu ännu viktigare för den anställda. Den senaste rapporten av Crunch Time; The finance workforce of now, ger organisationer möjligheten att förändra ekonomifunktionen och potentialen hos människorna inom den.

Crunch time 19: The finance workforce of now

Crunch time 18: Dynamic Finance

Takten som förändring sker i – intern som extern – kommer sannolikt inte att saktas ner, varför behovet av ’Dynamic Finance’ är påtaglig. Men vad är egentligen ’Dynamic Finance’? Det innebär att skapa sig förmågan att vara flexibel och kunna anpassa sig till förändringar med snabbhet, styrka, stabilitet och flexibilitet för att fortsatt kunna skapa värde. I den senaste rapporten av Crunch Time presenteras de sju principerna för ’Dynamic Finance’ med syfte att hjälpa CFOs och ekonomiansvariga att omvandla ekonomifunktionen till en dynamisk förmåga.

Crunch time 18: Dynamic Finance

Crunch time 17: Untangling capital allocation

CFO:er väger hela tiden avkastningen på investeringar av sin verksamhets tid, resurser och humankapital för organisationens hälsa och aktieägarvärde. Men hur är det med investeringarna i sig? I vår senaste rapport i serienCrunch timesammanfattar vi varför du bör uppmärksamma kapitalallokering redan idag.

Crunch time: Untangling capital allocation

Crunch time 16: Finance 2025 revisited

Förändringar i näringslivet är inget nytt, men dagens verklighet känns verkligen annorlunda. Med så många potentiella investeringsmöjligheter — och så mycket på marknaden som fortfarande är osäkert — kämpar CFO:er för att förstå helheten. Vad säger nuvarande trender om framtiden inom Finance? Vart är tekniken och automatiseringen på väg på kort sikt? Vad kan ledare göra nu för att ta vara på nya möjligheter och minska risker? Det är några av de frågor vi undersöker i vår senaste del av rapportserien Crunch time, Finance 2025 revisited.

Crunch time: Finance 2025 revisited

Crunch time 15: Enterprise Business Planning in a connected world

Alltmer sofistikerad teknik har möjliggjort stora framsteg inom affärsplanering de senaste decennierna. Tänk om du som CFO med hjälp av rätt digitala verktyg kunde kombinera flera affärsplaneringsprocesser – och som resultat skapa en enhetlig planering med insikter i realtid? I vår senaste Crunch Time presenterar vi ett nytt tillvägagångssätt som kan få det att hända.

Crunch time: Enterprise Business Planning in a connected world

Crunch time 14: Revolutionizing enterprise service delivery

Effekterna av covid-19 har vänt upp och ner på hela arbetslivet, och samtidigt förstärkt CFO:s roll som ansvarig för transformation. Att ha processer och infrastruktur som gör det möjligt att med flexibilitet hantera en kris – och vara redo för framtida kriser – har blivit ett kännetecken för framgångsrika företag. Samtidigt är möjligheterna många; hur avgör du vilket jobb som ska utföras var och av vem?

I denna del av Crunch time-serien får du läsa mer om hur du som CFO förbättrar företagets leveransmodeller och förbereder verksamheten på lång sikt.

Crunch time: Revolutionizing enterprise service delivery

Crunch time 13: The CFO guide to data management strategy

Företag genererar allt större mängder data, vilket gerekonomifunktionen till synes oändliga möjligheter att samla nya insikter och öka sitt värde för verksamheten. Problemet är dock att mängden data som dagligen genereras från olika källor lätt blir överväldigande.

Att övergå till ett molnbaserad ERP är ett sätt att tackla situationen. Men många data-utmaningar kan adresseras i företaget genom enklare eller mer riktade lösningar – och det är vårt fokus i den här gången.

Crunch time: The CFO guide to data management strategy

Crunch time 12: The CFO guide to transforming finance with Oracle Cloud

Molnbaserade system och mjukvaror har i grunden förändrat hur digitala verktyg för ekonomiavdelningen utvecklas, levereras och används – och gjort ekonomifunktionen snabbare än någonsin tidigare.

I den här upplagan av Deloittes rapportserie Crunch timeupptäcker du hur Oracle Cloud kan hjälpa dig att utöka affärer och efterleva regelmässiga krav.

Crunch time: The CFO guide to transforming finance with Oracle Cloud

Crunch time 11: The finance workforce in a digital world

Digitala tekniker kan hjälpa ditt team att arbeta bättre, snabbare och till en lägre kostnad än du kanske hade kunnat föreställa dig. Men det måste vara rätt team. CFO:er idag behöver hitta talanger som kan nyttja potentialen i morgondagens teknik– men samtidigt tillgodose företaget med en arbetsstyrka som kan leverera utifrån ekonomiska och regelmässiga krav. Det är inte helt lätt, men de som lyckas kommer att ha enorma fördelar.

I Deloittes elfte del i rapportserienCrunch Timetittar vi närmare på vad CFO:er behöver tänka på för att förbereda sin arbetsstyrka inför framtiden.

Crunch Time: The finance workforce in a digital world

Crunch time 10: The CFO guide to SAP S/4HANA®

För många CFO:er kan beslutet om när och hur SAP S/4HANA ska implementeras vara det viktigaste investeringsbeslutet i deras karriär. Det är omfattande.

SAP S/4 HANA® är SAP:s varumärke för in-memory computing, en teknik som hanterar massiva mängder data utan minsta bekymmer. SAP bygger sitt senaste intelligenta ERP-system (SAP S/4HANA) på den här tekniken. SAP® lanserade SAP S/4HANA 2015 och planerar att sluta stödja äldre ERP-versioner den 31 december 2025.

Crunch Time: The CFO guide to SAP S/4HANA®

Crunch time 9: Tax in a digital world

Ett stort antal reglerings- och skattepolitiska förändringar pågår, såväl i USA som i resten av världen. Förändringen medför stora utmaningar – och möjligheter – för organisationer att nyttja skatten tidigare och mer ofta när viktiga affärsbeslut måste fattas.

Den senaste Crunch time-rapporten undersöker effekten av nya dataverktyg och resurser som gör det möjligt att leverera värdefulla skatteinsikter och implikationer i realtid. Dessa verktyg innebär i förlängningen att företagsledare får tillgång till viktig information tidigare i processen, då den kan göra störst skillnad.

Crunch time 9: Skatt i en digital värld

Crunch time 8: CFO’s guide to cloud

Det har blivit ovanligt med företag som inte har någon form av moln-initiativ på gång. Molntjänster håller snabbt på att bli standard för hur teknologilösningar utvecklas och levereras, och innebär fördelar som kortare time-to-market, skalbarhet och vägar till innovation. Men det betyder inte att molnlösningar är enkla att implementera eller hantera.

Den här guiden ger svar på CFO:ers vanliga frågor kring molninvesteringar inom ekonomifunktionen men även andra delar av verksamheten. Läs om vilka möjligheter och utmaningar som kommer med att investera i molntjänster så att du kan ta mer effektiva beslut.

Crunch time 8: CFO's guide to cloud

Crunch time 7: Reporting in a digital world

Föreställ dig en framtid där rapportering inte längre innebär kalkylblad, diagram och fotnoter utan istället är intelligent, interaktiv och sker i realtid. Den här guiden beskriver hur digitala verktyg som automatisering, avancerad analys och maskininlärning gör att rapporteringen går snabbare, ger fler insikter och blir billigare.

Crunch time 7: Reporting in a digital world

Crunch time 6: Forecasting in a digital world

Människans fascination av framtiden är en del av vårt evolutionära arv. De som kan förutse potentiell risk är mer troliga att överleva. Detta gäller också för företag, där ledare som lyckas se potentiella hinder och navigera sig förbi dem skiljer sig från resten. Idag finns nya tekniker som, om de används på rätt sätt, ger möjlighet att upptäcka saker vi alltid velat veta.

Crunch time 5: Finance 2025

Teknologierna som behövs för att transformera ekonomifunktionen är här och kommer bara att bli bättre. Dessutom kan vi lära oss mycket från andra funktioner. Moderna fabriker ger oss en insikt i vad automatisering kan leverera. Smarta kontrakt visar oss nya sätt att spåra tillgångar. Exemplen finns där, vi behöver inte uppfinna hjulet.

Den här rapporten ger åtta förutsägelser om hur ekonomifunktionen kommer att utvecklas de närmaste åren för att bli bättre, snabbare och antagligen mycket billigare.

Crunch time 5: Finance 2025

Tidigare rapporter

  • Crunch time 4: Blockchain for Finance
  • Crunch time 3: The CFOs guide to cognitive technology
  • Crunch time 2: CFOs talk off the record
  • Crunch time 1: Finance in a digital world

Digitala teknologier som driver framtidens rapportering

En handfull digitala teknologier går samman för att omforma hur företag hanterar sin rapportering. Vi ser tidiga tecken på att dessa teknologier börjar appliceras.

The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (1)Robotic process automation
RPA förkortar tiden som företag spenderar på att bearbeta data genom att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter.
The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (2)Chatbots
Dessa virtuella assistenter för det möjlight för användare att interagera direkt med data genom att ställa frågor med text eller röstinspelning.
The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (3)Visualization
Dessa numera välbekanta verktygen gör det möjligt för människor att visa och leka med data på ett dynamiskt sätt, så att den blir lättare att förstå och interagera med.
The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (4)Artificial intelligence
Den här samlingen teknologier inkluderar språkverktyg som kan läsa och skriva, samt maskininlärning.
The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (5)Predictive analytics
Den här statistik-tekniken använder algoritmer för att göra framtidsanalyser – särskilt rutinmässiga ekonomiska prognoser.

Kontakta oss

The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (6)

Christina Bergman

Partner | Strategy & Operations | Finance

chrbergman@deloitte.se

+46 76 847 26 88

Christina is a Consulting Partner in Deloitte Sweden, where she is the competency leader of Strategy & Operations. She has about 20 years’ experience working with transformation projects, primarily re... Mer

The future of finance digital transformation: Crunch time | Deloitte Sverige (7)

Robert Bergström

Partner | Strategy & Operations | Finance

rbergstrom@deloitte.se

+46 70 080 26 90

Robert Bergström is a partner within Consulting at Deloitte Sweden. He leads the Finance Transformation practice in Sweden. Robert has extensive experience in working with clients on their Business Fi... Mer

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 02/20/2023

Views: 5920

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.